Bắt đầu bài phát biểu 7 phút với ý kiến mạnh mẽ là bỏ HĐND cấp phường, quan điểm từng được Chủ tịch QH Nguyễn Văn An nói tới hồi năm 2001, khi QH bàn việc sửa đổi Hiến pháp 1992, theo ĐBQH Đỗ Thị Hoàng, do ở đô thị và nông thôn, phong tục tập quán lối sống, văn hóa khác nhau. Các liên kết cộng đồng, dân cư ở thành phố lỏng lẻo hơn dân cư ở các làng xã. Hơn nữa, ở TP, lao động chủ yếu là phi nông nghiệp, kinh tế chủ yếu là công nghiệp dịch vụ với sự hình thành của các trung tâm thương mại dịch vụ vui chơi giải trí cùng với mạng lưới hạ tầng xuyên suốt, phi địa bàn, và địa bàn chỉ có tính chất ước lệ. Quản lý của chính quyền đô thị chủ yếu quản lý ngành, lĩnh vực, và điều tiết cung ứng dịch vụ công cộng XH.