Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
12 Mar.2014

10 TIÊU CHUẨN QUAN THAM Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Thơ   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

10 TIÊU CHUẨN QUAN THAM

LÊ KHẢ SỸ

alt

Bài học dã ngoại về phương án bán đất trên Cung Trăng

Thứ nhất, chữ nghĩa dốt

nhưng giỏi mua văn bằng

Thứ hai, biết lăng xăng

nghe cấp trên sai bảo!

Thứ ba, phải “hóa cáo”

dù chưa là mèo già

Mọi sự vụ quan nha

biết moi đòi hối lộ !

Thứ tư, dám chịu “khổ”

để luồn lách leo cao

Với dân chúng đồng bào

luôn ra uy hách dịch !

Thứ năm, cần phải biết

lừa dưới và dối trên

Dự án nào lắm tiền

nhanh xắn tay vào cuộc !

Thứ sáu, ăn đi trước

còn việc làm theo sau

Dân chúng có thỉnh cầu

“Mũ ni che tai kín”!

Thứ bảy, dám liều lĩnh

ăn chặn trên mồm dân

Bám chặt lấy gấu quần

gặm cho nghèo xơ xác !

Thứ tám, tài khoác lác

giỏi lý luận huyên thiên

Biết mờ mắt vì tiền

Thất nhân tâm vì chức !

Thứ chín, phải cùng lúc

kết hợp tám điều trên

Phát huy thế, chức, quyền

vận dụng vào thực tế

Thứ mười, biết xử lý

mẹo “trâu lấm vẩy càn”

Và trích khoản phòng thân

Để khi cần, hối lộ !

Học thuyết, theo sách vở

Và thực tế dạy rồi

Cán bộ nào không thuộc

“Bị thải ra” làm người (!)

2012

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui