Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
3 May.2013

LÊ KHẢ SỸ: Vịnh con vịt Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Thơ   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

CÙNG ĐỌC CHO VUI

LÊ KHẢ SỸ
Blog lekhasy

Đã từ lâu, tôi (Lê Khả Sỹ) nhặt được bài thơ in trên báo mà ai đó gói xôi vứt ra, đã rách mất tên báo và cả đoạn dưới. Nay đăng lại để tìm tên tác giả. Gần đây có bạn đọc viết thêm vào đoạn dưới với đầu đề VỊNH NGƯỜI TA. Chẳng biết người ta là người ở xứ nào, nước nào, cấu trúc đoạn thơ vào ngữ cảnh nào, tôi cứ đưa lên đây cùng đọc cho vui.

VỊNH CON VỊT

Bạch bạch khoang khoang khoác đủ màu

Bơi bơi lội lội mặc nông sâu

Nhiều nhiều ít ít đều giơ mỏ

Có có không không cũng gật đầu

Vuốt vuốt ve ve thân rực mỡ

Trau trau chuốt chuốt cổ quang dầu

Con con cháu cháu nhờ lò ấp

Đói đói no no lọ phải cầu !

VỊNH NGƯỜI TA

Giận giận thương thương vẫn ngọt ngào

Đa đa thiểu thiểu có sao đâu

Tăng tăng giảm giảm nghe phiền bụng

Sửa sửa không không luận nhức đầu

Nhục nhục vinh vinh quen chịu đựng

Đau đau sướng sướng chẳng buồn rầu

Mong mong đợi đợi thì vươn cổ

Được được thua thua cứ cúi đầu (!)

                             Hà Nội, 30-4-2013                   

                      Người sưu tầm: Lê Khả Sỹ

Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui