Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
5 Feb.2013

ĐẠI VỆ CHÍ DỊ

Người Buôn Gió
pvd.net 4.2.13


images308512_e5cNước Vệ triều nhà Sản năm thứ 68.
Bấy  giờ nước Vệ nhìn bên ngoài tưởng bình yên, thực ra bên trong nhiều mối lo lắm.  Nợ quốc khố đầm đìa, năm ấy tiêu chí chọn quan nhà Sản chỉ có hai tiêu chí. Một  là người nghĩ cách thu nhiều tiền từ dân, hai là thu nhiều tiền từ quan lại tham  nhũng.
Vệ  Kính Vương cho người vào xứ Quảng, lệnh cho trấn thủ Quảng Đà là Trăm Xanh gấp  phục mệnh về triều.
Xanh  nhận mật chỉ, dẫn vài tuỳ tùng thân tín ở quê nhà, ngày đêm vượt đường gấp về  kinh thành lãnh ấn tín mới. Khi đến kinh thành, Xanh đứng giữa sân triều, đi một  bài quyền múa võ thể hiện uy lực. Các quan ai cũng nể phục, một số còn có vẻ e  dè sợ hãi.
Tể  tướng Bạo nhìn Xanh múa võ, chỉ nheo cái mắt bên tả, cười khẩy một cái. Rồi rũ  tay áo đi về phủ. Đám bộ hạ Bạo lo lắng, hỏi Bạo rằng chuyện Xanh có đáng lo  không. Bạo ung dung nói:
-  Xứ Bắc không có đất dung những kẻ to mồm, xưa kia ta từ trong Nam ra đây nhậm  chức, phải âm thầm suốt mười mấy năm, thu thập thân tín, tìm điểm yếu những kẻ  có thể là đối thủ. Tích lương để nuôi môn khách, gia nhân, chiêu đãi kẻ tâm  phúc, thâu tóm binh quyền, ra sức nắm chặt mọi nguồn lương thảo. Nhẫn nhịn đợi  lúc có thời cơ, mới xưng là Chúa. Kẻ kia chân ướt, chân ráo, làm trấn thủ một  xứ, sao mà phải lo.
Tuỳ  tướng tâu:
-  Thưa Chúa Công, Xanh tướng mạo hùng dũng, tiếng nói sang sảng, võ nghệ phi  thường, một mình trấn một xứ Quảng Đà có tiếng là cứng cổ, thế mà khuất phục dân  chúng đâu ra đấy. Dân chúng Quảng Đà ra đường nghe tên Xanh cúi đầu mà thì thào  khen ngợi, đến khen mà còn vậy thì rõ cái uy của Xanh lớn từng nào. Xin Chúa  Công chớ coi thường.
Bạo  cười lại nhếch mép cười khẩy, nheo con mắt bên hữu, phất tay áo gọi bộ tướng là  Phó Tra đến gần lệnh thế này, thế này.
Ngày  nọ, Vệ Kính Vương đi giao hảo bên ngoài nước.Phó Tra cầm lệnh bài phủ Chúa, điểm  binh mã, nhằm hướng Quảng Đà tiến quân không kể ngày đêm. Vào đến xư Quảng Đà  đột ngột cho quân vây phủ Quảng Đà, rà soát sổ sách, tìm nhân chứng, vật chứng.  Được ba hôm thì thông báo về triều rằng – Quan lại phủ Quảng Đà làm thất thoát  của triều đình hàng ngàn lượng bạc, xin chuyển sang cho bộ Hình điều tra xét  tội.
Tin  dữ từ phủ Quảng Đà bay về triều, lúc Xanh đang chờ nhận ấn tín Đại thần ban Nội,  ban Nội quyền to hơn cả Bộ, cho lên phải đích thân đợi Vệ Kính Vương ban mới  được. Lúc này Vệ Kính Vương chưa về. Xanh vò đầu sợ hãi, im thin thít không dám  bước chân ra khỏi thư phòng. May sao Vệ Kính Vương về kịp trấn an, Xanh mới bớt  lo phần nào. Ngay sau đó đám tay chân của Xanh ở xứ Quảng Đà làm sớ tâu về triều  là xứ Quảng Đà không có chuyện thất thu, thất thoát ngân sách.
Vương  thấy chuyện đã êm, bèn gọi Xanh lại bàn ngày nhận ấn tín. Xanh  thưa:
-  Chuyện này không cần làm lớn, xin cho thần cứ đơn giản mà làm lễ nhận ấn là  được.
Vương  biết Xanh còn e ngại, mới độ lượng nói:
-  Xưa kia nhà Lê suy, phải dựa vào Trịnh, nào ngờ Trịnh xưng Chúa rồi, tiếm quyền  át cả nhà Lê. Lúc ấy may mà có Nguyễn Kim* vượt Bắc vào Nam xưng Chúa, tạo thế  cân bằng. Phủ Trịnh vì thế phải giữ nhà Lê, không cũng thoán nghịch rồi. Nay  khanh vượt dãy Hoành Sơn ngược ra đây, không thể không làm Chúa để giữ thế cuộc  ấy. Ta ban cho con trai người làm thế tử, cho tập sự bây giờ là  vừa.
Xanh  được lời ấy của Vương, biết là Vương có bụng tin dùng mình thật. Bèn vui vẻ nhận  ấn tín, con trai Xanh là Kiểng lập tức được phong nắm trọn quân thanh thiếu niên  ở xứ Quảng. Xanh yên lòng, hôm sau bèn lớn tiếng đe doạ sẽ thanh trừng tất cả  những quan lại tham nhũng, bất kể quyền chức nghiêng thành, khuynh đảo đến  đâu.

LỜI BÀN

Phàm  các triều đại khi hết vận số, thường sinh lắm chuyện. Trộm cướp như rươi, cướp  bóc hoành hành, quan lại nhũng nhiễu, thiên tai, hạn hán, dịch bệnh triền miên.  Lại có lắm chuyện lạ như đất chảy máu, núi nứt, đập lở, rắn trắng, lợn gà quái  thai…
Lúc  ấy, để gian thần hoành hành có khi lại tốt hơn trung thần. Bởi gian thần làm cho  khí số triều đại ấy mau tận hơn. Trung thần chỉ là kẻ níu kéo mù quáng một triều  đại đã tận khí số mà thôi. Nếu trung thần là loại gian hùng trá hình mưu sự cho  mình, thì chả khác nào nhà Hán lúc tam phân, nhà Lê lúc mạt để Trịnh, Nguyễn  phân tranh. Nhân dân lại lầm than vì nội chiến liên miên.
Hay  Vệ Kính Vương thấu hiểu cơ trời, nên cứ để con Chúa là thế tử. Còn ngôi thái tử  vẫn để trống không, phải chăng Vương không muốn con mình vào chính sự lúc vận  khí nhà Sản đã tàn.
*Ở đây là Nguyễn Hoàng con Nguyễn Kim chứ không  phải Nguyễn Kim, tác giả nhầm giữa hai người  nầy
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui