Tác giả/Tác phẩm
Tìm kiếm
Quick Login
Lịch
Thống kê
30 Apr.2012

Thơ TRẦN NHƯƠNG Không rõ

Tác giả: Admin   Phân loại:Thơ   
  Lớn | Vừa | Nhỏ

Đường về
QC-30.4.2012
Trần Nhương


Khi anh đang trị vì

Có thể hét ra lửa
Có thể bắt bớ thậm chí giết người không đồng chính kiến
Có thể anh được thụ hưởng vô biên mà không biết ở đâu ra
Có thể gia tộc anh ăn tiêu mười đời chưa hết của
Có thể anh nói một câu quần thần tán như rồng…
Tất cả. Anh có thể làm tất cả

Khi anh hết quyền
Có thể anh vẫn là người
Nhưng coi như đã chết
Có ông quan đầu tỉnh nọ
Về vườn mười năm sáng nào trước nhà cũng một bãi phân
Nhân dân công bằng
Bia đời không xóa được
Con đường trở về nhân dân
Tưởng như không khó khăn gì
Vua có nhân dân là minh chủ
Có những người đương thời cho là giặc
Chết rồi vẫn sông với nhân dân
Nhân dân công bằng
Hỡi những đấng quyền uy
Đường trở về nhân dân
Khó hay dễ chính khi đang tại vị…
Hà Nội 17-7-2011
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID Hình vui